POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Spółka RIOTS Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (Al. Rzeczypospolitej 12 lok 46, 02-972 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001036735, NIP: 9512568659  (zwana dalej „RIOTS”) zbiera, wykorzystuje i ujawnia Pani/Pana dane, aby zapewnić bezpieczne, płynne, wydajne i dostosowane do potrzeb użytkownika korzystanie z usług RIOTS. Gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych umożliwia RIOTS świadczenie usług i produktów w celu spełnienia Pani/Pana  potrzeb i wymagań. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady i odpowiedzialność RIOTS w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Pani/Pana danych.

Kontynuując korzystanie z usług RIOTS, oświadczasz, że przeczytałaś/łeś, zrozumiałaś/łeś i zgadzasz się z warunkami niniejszej Polityki prywatności, która może być zmieniana w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Pani/Pana danych przez RIOTS.

RIOTS gromadzi różne rodzaje danych, które zależą od okoliczności ich gromadzenia oraz charakteru zamówionej usługi lub przeprowadzonej transakcji. Istnieją dwie szerokie kategorie danych: 

1) Dane osobowe, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej takie jak np. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adres korespondencyjny, w przypadku udziału w castingach prowadzonych przez RIOTS jako Administratora danych osobowych dane te mogą zostać rozszerzone o konieczne dane do przeprowadzenia castingu, dane osobowe celem zakupu biletów imiennych, 
2) Dane statystyczne, które są przechowywane wyłącznie w celach analitycznych i są całkowicie anonimowe, tak jak np. liczba gości, liczba odwiedzin strony internetowej.

Informacje te nie będą łączone z danymi osobowymi i będą agregowane wyłącznie w celu analizy statystycznej, tak aby RIOTS  mógł lepiej zrozumieć użytkownika RIOTS i ulepszyć ofertę usług RIOTS.

Niniejsza Polityka Prywatności składa się z dwóch części : A i B. 

Część A: Ogólna Polityka prywatności (klauzula informacyjna).
Część B: Oświadczenie dotyczące Polityki prywatności w odniesieniu do danych gromadzonych za pośrednictwem stron internetowych RIOTS. 

Część A : Ogólna Polityka Prywatności (klauzula informacyjna).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RIOTS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Rzeczypospolitej 12 lok 46, 02-972 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001036735, NIP: 9512568659.

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: 
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a), b) i c) wraz z art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes administratora – komunikacja z osobami do  kontaktu w ramach wykonania umowy oraz podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy) w celu: gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy - w tym także umów z partnerami, współpracownikami oraz podwykonawcami, działań na które została wyrażona zgoda zgodnie z dokumentami w tym dokumentami castingowymi (dane niezbędne do wykonania umowy), subskrybentów  newslettera, pośredniczenia celem zakupu biletów imiennych, pośredniczenia w zawieraniu umów ubezpieczenia w tym podróżnego, działania wykonywane zgodnie ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora lub podmiotów którym Administrator udostępnia dane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności;
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu gdy działania są zgodne z dokumentami np. castingowymi i zgodnie z klauzulami na które pisemnie została lub zostanie wyrażona zgoda; 
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny) – ustawa o rachunkowości oraz przepisy prawa podatkowego  w celu gdy wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych (rachunków, faktur, umów)- obowiązek prawny ciążący na Administratorze;
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy), w celu obsługi procesu reklamacji  oraz gdy jest to niezbędne przetwarzanie w ramach wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie przed zawarciem umowy;
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes administratora - marketing bezpośredni produktów i usług), w celu prowadzenia działań promocyjno-marketingowych oraz badań satysfakcji;
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy),
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej - dotyczy osób, które aplikują na stanowisko związane z zawarciem umowy o pracę), 
art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dobrowolna zgoda, jeżeli wskazane zostaną dane inne niż wymienione w przepisach prawa pracy, np. zdjęcie w CV),
art. 9 ust. 2 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dobrowolna zgoda - jeżeli są pobierane szczególne kategorie danych osobowych tzw. dane wrażliwe),
art. 10 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub państwa członkowskiego jeżeli zatrudnienie na dane stanowisko wymaga podania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących lub czynów zabronionych) w celu przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na oferowane stanowisko;
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes administratora – dochodzenie roszczeń/obrona przed roszczeniami, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym) celem dochodzenie roszczeń/obrona przed roszczeniami oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności ;
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dobrowolna dodatkowa zgoda) w celu prowadzenie wybranych form komunikacji marketingowej (np. newsletter, przesyłka reklamowa ) oraz udziału w przyszłych rekrutacjach.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz RIOTS, w szczególności obsługę informatyczną i hostingową strony internetowej www.riots.film, firmy księgowe (w zakresie obsługi księgowej dokonywanych płatności), banki i operatorzy płatności, agencje marketingowe (w zakresie realizacji działań marketingowych), agencje castingowe (w zakresie realizacji działań castingowych), partnerzy biznesowi i współpracownicy, w szczególności pionowi produkcyjnemu, reżyserom, scenarzystom, autorom zdjęć, fotografom, ekipy techniczne i obsługa planu zdjęciowego, ubezpieczyciele, pośrednicy w zakupach imiennych, obsługę prawną i windykacyjną (w zakresie dochodzenia i realizacji roszczeń). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. Każdy podmiot, któremu RIOTS powierza do przetwarzania dane osobowe w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych, gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nie należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii tych zabezpieczeń danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego poprzez kontakt z RIOTS kierując zapytanie na dane kontaktowe znajdujące się w pkt. 7 poniżej. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowane: 
- przez okres realizacji umowy zawartej z Panią/Panem lub prowadzonej współpracy, 
- do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora lub osoby trzeciej (przypadki opisane zostały w punkcie 2 powyżej), 
Po wskazanym wyżej okresie Pani/Pana dane osobowe będą archiwizowane przez czas, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy wynosi maksymalnie 10 lat.

6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa : 
a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

7) Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Realizacja praw odbywa się poprzez wysłanie wniosku z takim żądaniem na adres: RIOTS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Rzeczypospolitej 12 lok 46, 02-972 Warszawa  lub drogą elektroniczną na adres mailowy: [email protected]

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy obowiązek taki wynika z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego (w zakresie wystawiania dokumentów księgowych i ich przechowywania). Podanie danych na potrzeby realizacji pozostałych celów (opisanych w pkt. 2) jest dobrowolne, lecz może okazać się niezbędne do skorzystania z usług oferowanych przez RIOTS.

Bezpieczeństwo danych 

RIOTS bardzo poważnie podchodzi do bezpieczeństwa i ochrony Pani/Pana danych. W związku z tym RIOTS zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającemu ryzyku, tak aby zapewnić  ochronę Pani/Pana danych przed utratą lub kradzieżą, a także przed nieautoryzowanym dostępem i nieuzasadnionym ujawnieniem.

Część B: Oświadczenie dotyczące Polityki prywatności w odniesieniu do danych gromadzonych za pośrednictwem stron internetowych 

1. COOKIES

Cookies to pliki umieszczane na Pani/Pana komputerze przez odwiedzane strony internetowe lub niektóre wiadomości e-mail, które Pani/Pana otwierają.

Korzystając ze stron internetowych, wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystywanie przez firmę RIOTS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Rzeczypospolitej 12 lok 46, 02-972 Warszawa plików cookie do gromadzenia i wykorzystywania Pani/Pana danych osobowych w celu gromadzenia danych dotyczących korzystania z serwisu internetowego i poprawy jakości usług online.

Może to dotyczyć informacji na temat sposobu korzystania z witryny internetowej, wyboru przeglądarki internetowej, rodzaju urządzenia, z którego Pani/Pan korzysta oraz jego lokalizacji na świecie. Jeśli nie wyraża Pani/Pan zgody na wykorzystywanie plików cookie przez firmę RIOTS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Rzeczypospolitej 12 lok 46, 02-972 Warszawa  do gromadzenia i wykorzystywania Pani/Pana danych osobowych, może Pani/Pan wyłączyć korzystanie z plików cookie, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji „Akceptacja korzystania z plików cookie” poniżej.

Reklama behawioralna

Reklama behawioralna (znana również jako reklama oparta na zainteresowaniach) to sposób wyświetlania reklam na odwiedzanych przez Panią/Pana stronach internetowych i dostosowywania ich do Pani/Pana zainteresowań. Wspólne zainteresowania są grupowane w oparciu o wcześniejsze przeglądanie stron internetowych w celu zapewnienia Pani/Pana reklamy zgodnej z Pani/Pana wspólnymi zainteresowaniami. W ten sposób, reklama może być możliwie jak najbardziej odpowiednia i użyteczna. Odpowiednie reklamy mogą być również dostarczane na podstawie zawartości strony internetowej, którą Pani/Pan przeglądał. Proces ten, określany jest „retargetingiem”. Jeśli nie chce Pani/Pan być adresatem reklam behawioralnych, może Pani/Pana wyłączyć korzystanie z plików cookie, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji „Akceptacja korzystania z plików cookie” poniżej.

Akceptacja korzystania z plików cookie

Może Pani/Pan odmówić akceptacji plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Jeśli zdecyduje się Pani/Pan nie zezwalać na używanie plików cookie, niektóre obszary stron internetowych mogą nie być dostępne lub nie działać prawidłowo.

W przypadku usunięcia plików cookie, RIOTS nie będzie już wiedział, że rezygnuje Pani/Pan z reklam behawioralnych, uzna, że zgodził się Pani/Pan na Politykę prywatności RIOTS oraz stosowanie plików cookie, jak również informacje o wybranym przez Państwa języku i kraju. Oznacza to, że pojawią się banery ze stron internetowych podmiotów trzecich.  Tam, gdzie to konieczne, będzie Pani/Pan musiał zaakceptować stosowanie plików cookie i ponownie podać wszystkie inne informacje związane z plikami cookie.
(Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookies do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika w tej witrynie. Użytkownicy strony RIOTS  mogą zrezygnować z pliku cookies Google na stronie wyłączania opcji reklam Google – https://www.google.pl/privacy/ads/)

2. Cele zbierania i wykorzystywania plików cookie 

RIOTS wykorzystuje pliki cookie na stronach internetowych do następujących celów:

- Techniczne

Umożliwienie sprawnego działania stron internetowych RIOTS, w tym między innymi:
a) równoważenie ruchu na stronach internetowych w celu zapewnienia wszystkim użytkownikom spójnej i niezawodnej obsługi;
b) ograniczenie ruchu do kluczowych części strony internetowej w celu utrzymania poziomów wydajności; oraz
c) przechowywanie akceptacji Polityki prywatności RIOTS przez użytkownika.

- Łatwość użytkowania

Pliki cookie są używane w celu ułatwienia nawigacji, w tym, między innymi:
a) zapamiętywanie wyboru języka i kraju oraz prezentowanie odpowiednich treści;
b) śledzenie numeru członkowskiego karty lojalnościowej po zalogowaniu się; oraz
c) zapewnienie najodpowiedniejszego miejsca wylotu w trakcie rezerwowania lotu.

- Śledzenie

Pliki cookie są wykorzystywane do gromadzenia statystyk dotyczących sposobu poruszania się i dokonywania transakcji na naszych stronach internetowych, w tym między innymi:

a) zbierania informacji zwrotnych na temat poziomu zadowolenia użytkownika poprzez ankietę; oraz
b) uzyskania wglądu w sposób poruszania się i dokonywania transakcji na naszych stronach internetowych w celu poprawy ich użyteczności.

- Marketing

Pliki cookie są wykorzystywane w celu umożliwienia firmie RIOTS przedstawiania odpowiednich wiadomości, w tym, między innymi:

a) umożliwienia naszym witrynom obsługiwania różnych wersji strony w celach marketingowych;
b) umożliwienia osobom trzecim wyświetlania odpowiednich reklam i śledzenia ich skuteczności; oraz
c) wyświetlania odpowiednich wiadomości, które oferują wybór produktów w oparciu o zachowania użytkowników na naszych i innych wybranych stronach internetowych.

​3. Historia odwiedzanych stron internetowych

W celu poprawy jakości korzystania z Internetu, firma RIOTS może śledzić zachowania w sieci lub historię odwiedzanych stron internetowych, aby usprawnić korzystanie z naszych stron internetowych i śledzić odnośniki z innych stron internetowych. Takie dane nie będą przechowywane w rejestrach klientów i będą gromadzone wyłącznie w celu analizy statystycznej.

​4. Łącza do innych stron internetowych i Plugin Serwisów 

a) Strona RIOTS zawiera plugin do serwisów społecznościowych: Facebook (Facebook Inc.), Instagram (Facebook Inc.), Linkedin (LinkedIn Corporation) dalej: “serwis”
b) Plugin serwisu na stronie RIOTS jest oznaczony logo serwisu. Plugin ten bezpośrednio połączy użytkownika strony RIOTS z profilem RIOTS na danym serwerze. Serwis może wówczas uzyskać informacje, że użytkownik strony RIOTS odwiedzał stronę RIOTS ze swojego adresu IP, w takim wypadku będąc zalogowanym na swoim profilu danego serwisu, serwis zarejestruje informację. W celu uniknięcia powyższego, zaleca się zablokować (wylogowując się ze swojego konta) możliwość pozyskania informacji. 
c) Serwis nie przekazuje RIOTS informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez serwis nie są RIOTS znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu serwisu proponujemy kontakt bezpośrednio z serwisem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem:
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/,
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388,
Linkedin: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

Strona RIOTS zawiera odnośniki do innych stron. RIOTS nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów stron, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane na stronie RIOTS.  W razie wątpliwości użytkownicy strony RIOTS winni zapoznać się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności zamieszczonymi na stronach serwisu. RIOTS udostępnia linki do innych stron internetowych w celu zapewnienia Pani/Pana wygody i informacji. Odwiedza Pani/Pan  te strony internetowe na własne ryzyko, a RIOTS nie ponosi odpowiedzialności za te strony internetowe. Podczas gdy RIOTS będzie chronić Pani/Pana dane na stronach internetowych RIOTS, RIOTS nie może kontrolować ani ponosić odpowiedzialności za regulaminy innych stron, do których mogą prowadzić linki, ani za wykorzystanie jakichkolwiek danych, które im Pani/Pan udostępnia.  Należy zwrócić uwagę, że Polityka prywatności RIOTS nie obejmuje innych stron internetowych, a firma RIOTS zaleca zapoznanie się z ich regulaminami.

5. Osoby niepełnoletnie

RIOTS nie może rozróżnić wieku osób, które korzystają z jej stron internetowych. Jeżeli osoba niepełnoletnia (zgodnie z obowiązującym prawem) dostarczyła RIOTS dane bez zgody rodziców lub prawnych opiekunów, rodzic lub prawny opiekun powinien skontaktować się z RIOTS (patrz punkt „Skontaktuj się z nami” poniżej) w celu usunięcia odpowiednich danych i wyrejestrowania osoby niepełnoletniej.

6. Google Analytics

Google Analytics jest usługą analizy internetowej świadczoną przez Google. Google wykorzystuje zgromadzone dane do śledzenia i badania sposobu korzystania ze stron internetowych riots.film, np. riots.film.COM.SG lub riots.SG, w celu przygotowania raportów na temat ich aktywności i udostępniania ich innym usługom Google. Google może wykorzystywać zgromadzone dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam w swojej sieci reklamowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności Google.

Aktualizacje niniejszej Polityki prywatności

RIOTS będzie okresowo zmieniać niniejszą Politykę prywatności, a jej zaktualizowane wersje będą zamieszczane na stronie internetowej www.riots.film i oznaczone datą, aby wiedziała Pani/Pan, kiedy Polityka prywatności była ostatnio aktualizowana. 

​Skontaktuj się z nami

Jeśli ma Pani/Pana uwagi, pytania, skargi lub prośby związane z niniejszą Polityką prywatności, prosimy o kontakt z firmą na adres e-mail [email protected] lub pisemnie pod adresem podanym na stronie internetowej RIOTS www.riots.film tj. RIOTS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Rzeczypospolitej 12 lok 46, 02-972 Warszawa.

 

Data aktualizacji: 7.06.2023